EDBA  Announce
 
วิธีการปริ้นวุฒิบัตรไทยเข้มแข็ง
พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน ฉบับที่2 (พ.ศ.2554)
แบบเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะ วฐ.1
สรุปคุณภาพข้อสอบคณิตศาสตร์ 2551-2553
สรุปคุณภาพข้อสอบภาษาไทย 2551-2553
สรุปคุณภาพข้อสอบภาษาอังกฤษ 2551-2553
สรุปคุณภาพข้อสอบสังคมศึกษา 2551-2553
สรุปคุณภาพข้อสอบวิทยาศาสตร์ 2551-2553
ตารางแสดงคะแนนขีดจำกัดล่างของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ประกาศผลงานห้องสมุดตามโครงการห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2553
จุดประสงค์ข้อสอบร่วมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 แก้ไข้ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษา (แก้ไขชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน้า 6)
ประกาศ คำสั่งแต่งตั้งครูชำนาญการ ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประกาศ เรื่อง ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น และ ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนรู้สาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อเสนอแนะการจัดโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตร์
การใช้หลักสูตรและสื่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
จุดประสงค์ข้อสอบร่วมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม (ระดับขั้นพื้นฐาน)
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินรอบสาม (ระดับปฐมวัย)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเอกสารแนบท้ายประกาศ
กำหนดการสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
สาสน์วันครู ของพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ : 16 มกราคม 2011
คู่มือปฎิบัติงานการอุดหนุนเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวครูโรงเรียนเอกชน
ประกาศฝ่ายการศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาการขึ้นเงินเดือน ครูและบุคลาการ
กรอบเวลาในการประเมินวิทยฐานะ ครูชำนาญการ รุ่นที่ 3
จุดประสงค์วิทยาศาสตร์ ภาค 2 ปีการศึกษา 2553
จุดประสงค์ข้อสอบร่วมอังกฤษ ภาค 2 ปีการศึกษา 2553
จุดประสงค์ข้อสอบร่วมสังคม ภาค 2 ปีการศึกษา 2553
จุดประสงค์ข้อสอบร่วมภาษาไทย ภาค 2 ปีการศึกษา 2553
จุดประสงค์ข้อสอบร่วมคณิต ภาค 2 ปีการศึกษา 2553
กำหนดการสอบและตารางสอบปลายภาค1 ปี 2553
จำนวนข้อและเวลาสอบร่วม ปี 2553
จุดประสงค์ภาษาไทย ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2553
จุดประสงค์สังคมศึกษา ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2553
จุดประสงค์คณิต ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2553
จุดประสงค์ภาษาอังกฤษ ภาค 1 ปี 2553
จุดประสงค์วิทย์ ป.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปี2553
แบบกรอกประวัติผลงาน และหลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553
แบบกรอกประวัติผลงาน และหลักเกณฑ์และแนวการดำเนินการคัดเลือกครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2553
กรอบการดำเนินงาน (ระยะเวลา วิธีการดำเนินการ ขั้นตอนการคัดเลือก) ครูดีเด่น และผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
ตารางเวลาในการประเมินวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นักวิชาการ และครูสายการสอน ชำนาญการ รุ่นที่ 3
คู่มือการขอมีวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ชำนาญการ นักวิชาการ ชำนาญการ และแนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการ
คู่มือการขอมีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 1–2–3 และการจัดทำผลงานทางวิชาการ (สายการสอน)
ตารางการจัดหน่วยภาษาไทย ป.๓ ป.๖ และ ม.๓ ภาคเรียนที่ 2
กำหนดการสอบและจุดประสงค์ในการออกข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2553
แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล(ฝ่ายการศึกษาฯ)
Download คำสั่งแต่งตั้งครูให้มีวิทยฐานะตำแหน่งครูชำนาญการ รุ่นที่ 1-2 ครั้งที่ 2
Download คำสั่งแต่งตั้งครูให้มีวิทยฐานะตำแหน่งครูชำนาญการ รุ่นที่ 1-2 ครั้งที่ 3
ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายพระสงฆ์เข้าดำรงตำแหน่งหน้าที่ ปี ค.ศ. 2010
ประกาศโยกย้ายภคินีคณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพฯ ปี ค.ศ. 2010
ประกาศผลห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปี 2552
Download เอกสารหน่วยการเรียนรู้ในหนังสือเสริมการพัฒนาผู้เรียนรายวิชา (ทั้ง 7 กลุ่มสาระการเรียนรู้)
ประชาสัมพันธ์จาก สช. ยื่นเงินอุดหนุนเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพปีการศึกษา ๒๕๕๓
ประกาศผลการประเมินครูดีเด่น และผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒
แนวปฏิบัติในการนับอายุงานต่อเนื่องของครู และบุคลากรทางการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2553 (18 ม.ค. 53 สำนักวิชาการและมาตรฐาน สพฐ.)
Download เอกสารเกี่ยวกับการสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2552
  Download คำชี้แจงการจัดทำเอกสารแนบท้าย ๓ (ตราสารจัดตั้งฯ) บัญชีทรัพย์สินที่เป็นสังหาริมทรัพย์ (มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ)
  จดหมาย-คำชี้แจง เอกสารแนบ ๓ (ตราสารจัดตั้งฯ)
  แบบฟอร์มเอกสารแนบ ๓ (ตราสารจัดตั้งฯ)
 
  ตารางสอบฝ่ายการศึกษาฯ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
  แบบเสนอขอรับการประเมินวิทยฐานะ
  แบบฟอร์มบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรที่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2551
  เอกสารประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  Download เอกสารวิทยฐานะ
  แนวทางในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

     เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนของ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีทั้งโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และโรงเรียนที่พร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ฝ่ายการศึกษาฯ จึงสรุปเป็นแนวปฏิบัติ ...
  แบบสำรวจข้อมูลของกลุ่มงานจิตตาภิบาล2552 (สายสามัญ)
*****
  แบบสำรวจสถิติครูนักเรียน 2552
  ตัวอย่างการทำรายงานคุณภาพผู้เรียน และคิดวิเคราะห์สำหรับสถานศึกษา
*****
  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
     อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พยายามจัดบุคลากรทั้ง พระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสให้พัฒนาความรู้ความสามารถ และประสานงานด้านการอบรมคริสตศาสนธรรมในระดับ...
  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของครูและบุคลากร
  จุดประสงค์ข้อสอบร่วมภาคเรียนที่ 1 / 2552
*****
  คู่มือการขอมีวิทยฐานะ (สำหรับครู)
*****
  แบบเสนอขอรับการประเมิน วฐ.1
*****
เิอกสารการโอนเงินของ สช.
  1. สช. โิอนเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว (กทม.) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  2. สช. โิอนเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการให้โเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว (ต่างจังหวัด) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  3. จำนวนเงินที่ สช. โอนให้แต่ละโรงเรียน (กทม.) ดาวน์โหลดรายละเอียด
  4. จำนวนเงินที่ สช. โอนให้แต่ละโรงเรียน (ต่างจังหวัด) ดาวน์โหลดรายละเอียด
  5. สรุปการจัดทำเอกสารของโรงเรียนโดยเร่งด่วน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
การประมาณการจำนวนนักเรียนตามแบบของ สช. ขอให้มีความสัมพันธ์ กับเงินอุดหนุน 4 รายการที่ สช. โอนมาให้ด้วย
********
การปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สำหรับโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
1.  เอกสารของ สช. เกี่ยวกับเรียนฟรี 15 ปี
2.  เอกสารของฝ่ายการศึกษาฯ
3. หนังสือเรียนที่กระทรวงอนุญาตให้เลือกใช้
เอกสารการปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ทั้งหมด คลิก Download File ได้ที่นี่
แบบสัญญาจัางลูกจ้างชั่วคราว
********
แบบสัญญาจัางครูอัตราจ้างชั่วคราว

     กรณีเกษียณอายุจ้างต่อได้ไม่เกิน 2 ปี โรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

 
  

 ประชาสัมพันธ์โครงการวารสารวิชาการ-วิทยาลัยแสงธรรม
ศูนนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม มีโครงการที่จะจัดทำ  "วารสารวิชาการคารีตัส"   เพื่อเผยแพร่งานวิชาการทางด้านปรัชญา   ศาสนา เทววิทยา และการศึกษา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจร่วมส่งบทความ
คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด

  
  

 เอกสารเผยแพร่
ระเบียบและแบบฟอร์ม การจัดทำทะเบียนครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนในระบบ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  
  

 ประกาศ
เรื่องเงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และหัวหน้ากลุ่มสาระ/หัวหน้ากลุ่มงาน
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  
  

ประกาศ
โรงเรียนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับหนังสือของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ที่ลงวันที่ 5 กันยายน 2551 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายการศึกษา อัครงสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (บาทหลวงเดชา อาภรณ์รัตน์, ผศ.ประเสริฐ วิเศษกิจ)

  
  

 ข่าวสารมาใหม่
เอกสารตัวอย่างและแบบฟอร์มการจัดพิมพ์ระเบียบโรงเรียน...ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอน ครู ของโรงเรียน
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  
  

 ข่าวสารมาใหม่
เอกสารตัวอย่างและแบบฟอร์มการจัดพิมพ์ระเบียบโรงเรียน...ว่าด้วยการแต่งตั้งและถอดถอน ครู ของโรงเรียน
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  
  

 ข่าวสารมาใหม่
เอกสารแนวปฏิบัติของผู้บริหารโรงเรียนที่ขยายเวลา
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  
  

  เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างครู
และเอกสารแบบสัญญาจ้างการเป็นครูโรงเรียน
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

  
  

  ตราสารแกนกลางมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
ฉบับปรับปรุง และเอกสารแนบท้าย 1 กรกฎาคม 2551
คลิกเพื่อดูรายละเอียด