เว็บเพื่อนบ้าน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล

โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

โรงเรียนแม่พระฟาติมา

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (กรุงเทพฯ)

โรงเรียนเซนต์แมรี่

โรงเรียนมาเรียลัย

โรงเรียนดาราสมุทร

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

โรงเรียนมารดานฤมล

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

โรงเรียนนักบุญเปโตร

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (สุพรรณบุรี)

โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายนใน ของสถานศึกษา  และการเขียน SAR” รุ่นที่ 2

 

 

                 วันที่ 2-3  พฤษภาคม  2555 ที่ผ่านมา ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (แผนกอนุบาล)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายนใน ของสถานศึกษา  และการเขียน SAR” รุ่นที่ 2   ให้กับครูอนุบาลโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและโรงเรียน ที่สนใจ

                 การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย การดำเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา  มีความรู้ความสามารถในการจัดทำสารสนเทศในสถานศึกษา และสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานได้

 

                 โดยวิทยากร          อาจารย์กาญจนา  คงสวัสดิ์

   

                 มีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 9 โรงเรียน  จำนวน  29   คน  ได้แก่ โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา  โรงเรียนแม่พระประจักษ์กรุงเทพฯ  โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์หนองรี  โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา  โรงเรียนกุหลาบวิทยา  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล  และโรงเรียนเซนต์แอนโทนี บางปะอิน


                 โดยครั้งนี้  มี บาทหลวงวิชชุกรณ์  เกตุภาพ  ประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาฯ  เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

 

 

                 กิจกรรมการอบรมตลอดทั้ง 2 วัน

 

                 วันที่ 2  พฤษภาคม พ.ศ. 2555

 

                 ช่วงเช้า  วิทยากร  ให้ความรู้  เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   และการประกันคุณภาพภายใน

                 ช่วงบ่าย  วิทยากร  อธิบายแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และการจัดทำสารสนเทศภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

 

                 วันที่ 3  พฤษภาคม  พ.ศ. 2555

 

                 ช่วงเช้า  ทบทวน เรื่องมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอธิบายการให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐาน แนวทางการเขียน SAR

                 ช่วงบ่าย ให้แต่ละโรงเรียนจัดทำค่าร้อยละของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาตามตัวบ่งชี้ การประเมินภายนอก รอบสาม (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5)

 

 

วิธีการ save รูป เลือกรูปภาพจากรูปเล็กด้านล่าง เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎเป็นภาพใหญ่
จากนั้นคลิ๊กซ้ายที่ภาพใหญ่ จะปรากฎรูปภาพในหน้าใหม่ คลิ๊กขวา save as ที่รูปภาพ