เว็บเพื่อนบ้าน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล

โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

โรงเรียนแม่พระฟาติมา

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (กรุงเทพฯ)

โรงเรียนเซนต์แมรี่

โรงเรียนมาเรียลัย

โรงเรียนดาราสมุทร

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

โรงเรียนมารดานฤมล

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

โรงเรียนนักบุญเปโตร

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (สุพรรณบุรี)

โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง  “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายนใน ของสถานศึกษา  และการเขียน SAR”

 

 

                 วันที่ 3 -4  เมษายน  2555 ที่ผ่านมา ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ (แผนกอนุบาล)  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายนใน ของสถานศึกษา  และการเขียน SAR”  ให้กับครูอนุบาลโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและโรงเรียนที่สนใจ

                 การจัดอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย การดำเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษา  มีความรู้ความสามารถในการจัดทำสารสนเทศในสถานศึกษา และสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ตามกรอบมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยขั้นพื้นฐานได้

 

                 โดยวิทยากร          อาจารย์กาญจนา  คงสวัสดิ์  ฝ่ายการศึกษาฯ  

 

                 มีโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด 21 โรงเรียน  จำนวน  62   คน  โดยครั้งนี้  มี บาทหลวงวิชชุกรณ์  เกตุภาพ  ประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาฯ  เป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม

 

                 กิจกรรมการอบรมตลอดทั้ง  2  วัน

 

                 วันที่ 3  เมษายน พ.ศ. 2555 

                 ช่วงเช้า  วิทยากร  ให้ความรู้  เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   และการประกันคุณภาพภายใน

                 ช่วงบ่าย วิทยากร อธิบายแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และการจัดทำสารสนเทศภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย

 

                 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2554

                 ช่วงเช้า  ทบทวน เรื่องมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอธิบายการให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปผลรายมาตรฐาน แนวทางการเขียน SAR

                 ช่วงบ่าย  ให้แต่ละโรงเรียนจัดทำค่าร้อยละของเด็กที่มีคุณลักษณะตามเกณฑ์การพิจารณาตามตัวบ่งชี้ การประเมินภายนอก รอบสาม (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5)

                 วจนพิธีกรรมปิดการอบรม  โดย เซอร์โซเฟีย รัศมีมารีย์  ผู้อำนวยการ  โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

 

 

 ประมวลภาพการอบรม

วิธีการ save รูป เลือกรูปภาพจากรูปเล็กด้านล่าง เมื่อเลือกแล้วจะปรากฎเป็นภาพใหญ่
จากนั้นคลิ๊กซ้ายที่ภาพใหญ่ จะปรากฎรูปภาพในหน้าใหม่ คลิ๊กขวา save as ที่รูปภาพ