เว็บเพื่อนบ้าน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล

โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

โรงเรียนแม่พระฟาติมา

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (กรุงเทพฯ)

โรงเรียนเซนต์แมรี่

โรงเรียนมาเรียลัย

โรงเรียนดาราสมุทร

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

โรงเรียนมารดานฤมล

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

โรงเรียนนักบุญเปโตร

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (สุพรรณบุรี)

โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

ข่าว-ประกาศ และเอกสาร Download จากกลุ่มงานวิชาการ

 

 • ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรม
 • แบบฟอร์มการกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
 • เอกสารแนวปฏิบัติการสอนหน้าที่พลเมือง
 • คุณภาพข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2556
 • ตารางสอบฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   
 • กาหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
 • รวมจุดประสงค์การสอนและจุดประสงค์ข้อสอบร่วมภาคเรียนที่ 1และ2  ปีการศึกษา 2557    
 • กำหนดการของงานในแผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะงานด้านการวัด-ประเมินผล 
 • ใบสั่งซื้อข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา  2557 
 • เอกสาร Download ตัวอย่างการคิดคะแนนรองรับ O Net ของโรงเรียน


 •       การสัมมนาและเสนองานวิจัย ครั้งที่ 1 ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ        การประชุมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   

  แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  Activity
   

   แผนกวิชาการระดับปฐมวัย

  Activity

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG   

   แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  Activity
   

   

  เอกสารเผยแพร่แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

  เอกสารเผยแพร่ของแผนกวิชาการระดับปฐมวัย

   

   แผนกห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Activity