เว็บเพื่อนบ้าน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล

โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

โรงเรียนแม่พระฟาติมา

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (กรุงเทพฯ)

โรงเรียนเซนต์แมรี่

โรงเรียนมาเรียลัย

โรงเรียนดาราสมุทร

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

โรงเรียนมารดานฤมล

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

โรงเรียนนักบุญเปโตร

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (สุพรรณบุรี)

โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

ข่าว-ประกาศ และเอกสาร Download จากกลุ่มงานวิชาการ

 • กำหนดการการอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาครูสอนในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  วันที่  16-17พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

 • ตารางการประชุมครูปฏิบัติการครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
  ภาคเรียนที่ 1 วันที่  4-8 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ห้องประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

 • รวมจุดประสงค์การสอนและจุดประสงค์ข้อสอบร่วมภาคเรียนที่ 1และ2  ปีการศึกษา 2558    
 • แบบฟอร์มกรอกผลสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
 • กำหนดการพัฒนาครูเพื่อเตรียมการปีการศึกษา 2558 
 • เชิญเข้าร่วมการอบรม "สรรพวิธีสร้างสีสัน การสอนภาษาและวรรณกรรมไทย
 • ข่าวสารเรื่องการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 • ติวเข้มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ O-net วิชาภาษาไทย  เทคนิคพิชิตข้อสอบ GAT ภาษาอังกฤษ - ใบสมัคร 
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 วันที่ 8-10 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 • ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรม 
 • แบบฟอร์มการกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
 • เอกสารแนวปฏิบัติการสอนหน้าที่พลเมือง
 • คุณภาพข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2556 
 • ตารางสอบฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   
 • กาหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
 • รวมจุดประสงค์การสอนและจุดประสงค์ข้อสอบร่วมภาคเรียนที่ 1และ2  ปีการศึกษา 2557    
 • กำหนดการของงานในแผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะงานด้านการวัด-ประเมินผล 
 • ใบสั่งซื้อข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา  2557 
 • เอกสาร Download ตัวอย่างการคิดคะแนนรองรับ O Net ของโรงเรียน •  

  แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  Activity
   

  เอกสารเผยแพร่ของแผนกวิชาการระดับปฐมวัย

   

   แผนกห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Activity
   

   แผนกปฐมวัย

  Activity


  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG


  IMG_6227.JPG
   

   แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  Activity


   

  การนิเทศการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2 /2557