เว็บเพื่อนบ้าน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

โรงเรียนกุหลาบวิทยา

โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล

โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา

โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล

โรงเรียนแม่พระฟาติมา

โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์

โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา

โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (กรุงเทพฯ)

โรงเรียนเซนต์แมรี่

โรงเรียนมาเรียลัย

โรงเรียนดาราสมุทร

โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา

โรงเรียนมารดานฤมล

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

โรงเรียนนักบุญเปโตร

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ (สุพรรณบุรี)

โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์

ข่าว-ประกาศ และเอกสาร Download จากกลุ่มงานวิชาการ

 • กำหนดการวัดผล -ประเมินผล  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
 • รวมจุดประสงค์การสอนและจุดประสงค์ข้อสอบร่วมภาคเรียนที่ 1และ2  ปีการศึกษา 2558   
 • ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรม  •  

  แผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  Activity

   

  เอกสารเผยแพร่ของแผนกวิชาการระดับปฐมวัย

   

   แผนกห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Activity
   

   แผนกปฐมวัย

  Activity


  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG

  IMG_6227.JPG


  IMG_6227.JPG
   

   แผนกกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  Activity
   

  การนิเทศการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2 /2557