ปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ประจำปีการศึกษา 2554 วันที่ 18-19 มิถุนายน 2554
ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน" สามพราน นครปฐม
.........................................................


                         ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2554
             วันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “ บ้านผู้หว่าน” สามพราน นครปฐม วจนพิธีกรรมเปิดโดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษาฯ
             มีครูใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศ จำนวน 96 คน จาก22 โรงเรียน

                 วันที่ 18 มิถุนายน 2554
                         - เริ่มด้วยวจนพิธีกรรมเปิดการอบรม โดยคุณพ่อเดชา อาภรณ์รัตน์ ผู้อำนวยฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และบรรยายในหัวข้อ เอกลักษณ์                                   และอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและลักษณะโรงเรียนคาทอลิก
                         - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ โดย สามเณราลัยแสงธรรม โดย บราเดอร์ กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล
                         - คุณลักษณะและจิตตารมณ์ครูโรงเรียนคาทอลิก โดย คุณพ่อวิชชุกรณ์ เกตุภาพ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานวิชาการ ฝ่ายการศึกษาฯ
                         - งานจิตตาภิบาลในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ครูต้องรู้และปฏิบัติ โดย คุณพ่อ สุขุม กิจสงวน รองผู้อำนวยการ/ประธานกลุ่มงานจิตตาภิบาล
                         - มาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย ประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
                         - ระเบียบปฏิบัติและสวัสดิการของครูในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดย คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์ รองผู้อำนวยการ / ประธานกลุ่มงานอำนวยการ /
                           ผู้ช่วยพระสังฆราช ฝ่ายบุคลาภิบาลอธิการบ้านผู้หว่าน
                 วันที่ 19 มิถุนายน 2554
                         - พิธีมิสซา โดย คุณพ่อจำเนียร กิจเจริญ
                         - ชีวิตและงานของครูในโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ฯ โดย ดร.สมลักษณ์ สุเมธ โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ
                         - สอนอย่างไรให้เด็กคิดเป็น โดย ดร.เพ็ญนี หล่อวัฒนพงษา ผู้อำนวยการฝ่ายบริการจิตวิทยา โรงพยาบาลมนารมย์
                         ปิดการปฐมนิเทศด้วยวจนพิธีกรรมปิด โดย คุณพ่อประเสริฐ ตรรกเวศม์