การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา”
วันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2554
ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม

      สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยคุณพ่อศักดิ์ชัย ทรัพย์อัประไมย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา” ให้แก่ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร และคุณครู

ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพฯ สำหรับโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์ฝึกอบรม งานอภิบาลบ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม จำนวน 38 โรงเรียน 182 คน

      เริ่มด้วย วจนพิธีกรรมเปิดการอบรมโดย คุณพ่อศักดิ์ชัย  ทรัพย์อัประไมยประธานสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ การศึกษา  ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และหัวข้อในการอบรมมีดังนี้

ความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพรอบ 3

    - เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพภายในและภายนอกรอบ 3

    - การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี  ให้สอดคล้อง กับการประกันคุณภาพภายในและ ภายนอกรอบ 3

การวิเคราะห์แผนพัฒนา

    - สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

    - สอดคล้องกับตัวบ่งชี้

    - สอดคล้องกับเกณฑ์

    - เครื่องมือเก็บข้อมูลตามเกณฑ์ แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพอย่างยั่งยืน

    - หน่วยงานกลาง

    - บุคลากรรับผิดชอบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

โดย ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และทีมงาน

การจัดทำสารสนเทศการประกันคุณภาพภายในและภายนอกรอบ 3 , การจัดทำรายงานประจำปี (SAR)

    -โดย ม.ละเอียด พุ่มพู โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

แนวทางการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามแผน การประเมินการประกันคุณภาพภายใน (Internal Audit)

    - โดย มิสนันทา ลีนะเปสนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา