ประกาศเกียรติคุณครูดีเด่น และ ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
ปีการศึกษา 2553
 
ระดับฝ่ายการศึกษา รางวัลโล่ทอง พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท  จำนวน 24 คน

ระดับชั้น

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

       
      ปฐมวัย

1.นางเยาวนิจ  ทองตัน
อัสสัมชัญศึกษา
2. นางคณิตรา  จันทวงค์
พระมารดานิจจานุเคราะห์
3. นางสาวศิรินทิพย์  แก้วเขียว
บอสโกพิทักษ์
4. นางสาวแอน สุขะจิระ
ยอแซฟอยุธยา
  ประถมศึกษา ปีที่ 1-3
5. นางหทัยรัตน์  จั่นรอด
มารดานฤมล
6. นางสาวสัย ไพรวงษ์
พระวิสุทธิวงส์
7. นางมาลี  เสริมสืบสนธิ์
บอสโกพิทักษ์
8. นางสาวอรฐิติ เอกตระกูล
ราษฎร์บำรุงศิลป์
   ประถมศึกษา ปีที่ 4-6
9. นายนิรัญ ชั่งดวงจิตร
พระวิสุทธิวงส์
10. นายสุรศักดิ์  เจริญผล
ยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย)
11. นางสาวบุญญาณี  หอมสุคนธ์
ยอแซฟอยุธยา
  มัธยมศึกษา ปีที่ 1-3
12. นางสาวนวลจันทร์   สีดอกบวบ
ซางตาครู้สศึกษา
13. นางพรทิพย์   โชคสกุลเจริญ
มารดานฤมล
14. นายจรัญ   หีบเงิน
พระวิสุทธิวงส์
15. นายพรหมมินทร์   วงษ์ละมัย
นักบุญเปโตร
  มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
16. นายสมบัติ   แซ่เบ๊
กุหลาบวิทยา
17. นางพรสิริ   พงษ์ศิริ
พระมารดานิจจานุเคราะห์
18. นางสาวเปรมกมล   พรหมราช
มาเรียลัย
19. นางกันทิมา   ถิระศักดิ์
ยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง)
     ผู้ช่วยผู้บริหาร
20. นางวลัยพร  เทวะเวชพงษ์
เซนต์หลุยส์ศึกษา
21. นางสาวนฤมล   สัตยานุวัฒน์
มาลาสวรรค์พิทยา
22. นางสาวยุพิน   ยืนยง
บอสโกพิทักษ์
23. นางอุษา   พุทธชาติเสวี
ยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง)
24. นางวริยา   อินพาเพียร
ยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย)


ระดับเขตการศึกษา รางวัลโล่เงิน พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท จำนวน 41 คน

ระดับชั้น

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

     ปฐมวัย

1.นางจินตนาภรณ์  สุจารีย์
โยนออฟอาร์ค
2. นางนชนก   ด้วงเพ็งรักษ์
แม่พระฟาติมา
3. นางเจริญศรี  เทียมทัด
ซางตาครู้สศึกษา
4. นางนงนุช   สอนามา
เซนต์เทเรซา
5. นางสาวนพพร   คงดี
เซนต์แอนโทนี
6. นางสมควร   ศรีวิลัย
มาเรียลัย

ประถมศึกษา
ปีที่ 1-3

7. นางสาวนภาวรรณ   นักเคน
เซนต์ราฟาแอล
8. นางวิภาวี   ชื่นสมบัต
ซางตาครู้สศึกษา
9. นางอัมพร   อยู่สุข
มาลาสวรรค์พิทยา
10. นางสุพิศ   ตัณฑศรีสุข
ยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง)
11. นางสาวสุดารัตน์ เกิดบัวเพชร
ยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย)
12. นางวาสนา  อุตสาหะ
ยอแซฟอุปถัมภ์ (EP.English Programme)
13. นางรุ่งรัตน์  มูลจันทร์
ยอแซฟอยุธยา

 

 

ประถมศึกษา

ปีที่4-6

14. นางสาวจันทรา  ทองกระจ่าง
เซนต์หลุยส์ศึกษา
15.นางสาวเบญจวรรณ   สิทธิวัจน์
เซนต์ไมเกิ้ล
16. นางวาสนา  พุ่มผกา
อัสสัมชัญศึกษา
17.นางสาวสุวรรณี  จุลยนันท์
โยนออฟอาร์
18. นางพรศรี  แย้มเยื้อน
พระมารดานิจจานุเคราะห์
19. นางรัตนา วิศาลสิงห์
ซางตาครู้สศึกษา
20. นางกรองทิพย์   เถิ่งอุดม
มารดานฤมล
21. นางสาวชนิดา  อุดมสิทธิพัฒนา
มาลาสวรรค์พิทยา
22. นางสาวมนัสนันท์   บุญเกิด
ยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง)
23. นางสุประวีณ์   สุภธีระ
นักบุญเปโตร
 

 

มัธยมศึกษา

ปีที่ 1-3

24. นายสมยศ   พุ่มมาก
เซนต์หลุยส์ศึกษา
25. นายมีชัย  เครือชะเอม
เซนต์ราฟาแอล
26. นางสมหวัง  การินทร์
โยนออฟอาร์ค
27. นางกาญจนา  มั่นใจ
มาเรียลัย
28. นางจิตสุภา  จำปีกาง
มาลาสวรรค์พิทยา
29. นางธนวรรณ  หนูเพชร
อันนาลัย
30. นางอวยพร  วงค์ประดิษฐ์
ยอแซฟอยุธยา

มัธยมศึกษา
ปีที่ 4-6

31.นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย
เซนต์ไมเกิ้ล
32. นายสุระ   กลิ่นสันเทียะ
แม่พระฟาติมา
33. นางสาวศรีวรรณ  ทรัพย์อยู่
มารดานฤมล
34.นายนิวัฒน์   สายบูรณ์
มาลาสวรรค์พิทยา
35. นางยุพิน   เกิดน้อย
นักบุญเปโตร
   ผู้ช่วยผู้บริหาร
36. นายพัฒนา  ธรรมดี
เซนต์ไมเกิ้ล
37. นางพัณณี  กฤษบุญชู
พระมารดานิจจานุเคราะห์
38. นายวินัย  ธาระมัต
เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
39. นายสง่า  บินตาฮี
เซนต์เทเรซา
40.นายสุพจน์   แสงกรด
พระวิสุทธิวงส์
41. นางสาวกิ่งดาว  ชาวแพรกน้อย
อันนาลัย

รางวัลเกียรติบัตร ระดับโรงเรียน พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท จำนวน 54 คน

ระดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

   ปฐมวัย
1. นางสาวกานต์ดา  ยาศรี
กุหลาบวิทยา
2. นางวารี   โกพิมาย
เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
3. นางมนัสพร   ร่มโพธิ์ทอง
มารดานฤมล
4. นางสุนทรี   อภิชาตโรจนกุล
พระวิสุทธิวงส์
5. นางสาวรุ้งนภา  ใจบุญ
มาลาสวรรค์พิทยา
6. นางสาวนันทวัน   บุญเรือง
ยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง)
7. นางสาวชูศรี   จริตศรี
ราษฎร์บำรุงศิลป์
ประถมศึกษาปีที่ 1-3
8. นางสาววราภรณ์    ศรีวรกุล
กุหลาบวิทยา
9. นางสุพร  แสแสงสีรุ้ง
เซนต์หลุยส์ศึกษา
10. นางจิตติมา  ทองเมืองหลวง
เซนต์ไมเกิ้ล
11. นางทิพวัลย์   พราวศรี
อัสสัมชัญศึกษา
12. นางอภิญญาณ   กาญจนกุล
แม่พระฟาติมา
13. นางบุญช่วย   ทิพย์ธานี
โยนออฟอาร์ค
14. นางสาวปรารถนา   จูมจันทา
พระมารดานิจจานุเคราะห์
15. นางสาวประไพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
16. นายสุรชัย   และเยาะ
เซนต์เทเรซา
17. นางสมหมาย  แตงอ่อน
เซนต์แอนโทนี
18. นางปัทมา   ทะเดช
มาเรียลัย
19. นางอุษา  หมื่นหลำ
นักบุญเปโตร
  ประถมศึกษาปีที่ 4-6
20. นางภัณฑิรา  โกศลประเสริฐ
กุหลาบวิทยา
21. นางสมจิต  เกิดแก้ว
เซนต์ราฟาแอล
22. นางสุภาพรรณ   กาญจนโสภณ
แม่พระฟาติมา
23. นายสุจินต์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
24. นายกิตติพงศ์   ราชเจริญ
เซนต์เทเรซา
25. นางประไพ   นาคนวม
เซนต์แอนโทนี
26. นางสุนันทา   ดียิ่ง
มาเรียลัย
27. นางเอมอร   หังเสวก
บอสโกพิทักษ์
28. นางสาวดวงจันทร์  จาดทอง
ยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย)
29. นางธารทิพย์   ชวดใจ
เซนต์จอห์น บัปติสต์
30. นางสาวรุจินันทน์ ภาศักดี
ราษฎร์บำรุงศิลป์
   มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
31. นางประภา   กิจพิทักษ์
กุหลาบวิทยา
32. นางสาวรวงทอง   สวัสดิ์มงคล
เซนต์ไมเกิ้ล
33. นางสาวสมนึก   สำอางค์
อัสสัมชัญศึกษา
34. นางสาวสมศรี   เวียรชัย
แม่พระฟาติมา
35. นางสาวนิรมล  เพ็งสมยา
พระมารดานิจจานุเคราะห์
36.นางอำพรรณ    ศิริปโชติ
เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี
37. นางภัคจิรา   สิงห์สนิท
เซนต์เทเรซา
38. นางวิลานันท์   บุญเฮียง
เซนต์แอนโทนี
39. นางศราลักษณ์   ด่วนแสง
บอสโกพิทักษ์
40. นายทองขาน   ผาลา
ยอแซฟอุปถัมภ์ (หญิง)
41. นายศิริพันธุ์   พลอยหิน
ยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย)
42. นางนุสรา   แสงชาต
ราษฎร์บำรุงศิลป

 

มัธยมศึกษาปีที่ 4-6
43. นางสาวจรรยา   กิ่มเปี่ยม
โยนออฟอาร์ค
44. นางสาวสินีนาฏ   กัญญา
โยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ
45. นายสุริยน   ประโทนเทพ
บอสโกพิทักษ
46. นางสาวเมธิญา   ทายะ
ยอแซฟอุปถัมภ์ (ชาย)

 

 

 

    ผู้ช่วยผู้บริหารฯ
47. นางนภัสวรรณ   ชื่นฤาดี
อัสสัมชัญศึกษา
48. นางศรีสกุล   คชรัตน์
โยนออฟอาร์ค
49. นายโรจนินทร์   โพธิวงศ์บารมี
เซนต์แอนโทนี
50. นางมาลี   กิจเจริญ
มาเรียลัย
51. นางนุชนาถ   ชนะชัย
มารดานฤมล
52. นางสายวรุณ   ยาทองทิพย์
เซนต์จอห์น บัปติสต์
53. นางสาวสุรัตน์   อนันตชาต
ยอแซฟอยุธยา
54. นางสุภัทรา   สังข์สุข
ราษฎร์บำรุงศิลป์