โรงเรียนของเรา

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 เอกสารเผยแพร่ ข่าวสาร ประกาศ  จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1
รวมจุดประสงค์การสอนและจุดประสงค์ข้อสอบร่วมภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการของงานในแผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะงานด้านการวัด-ประเมินผล
ใบสั่งซื้อข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2557

 ประกาศ เรื่อง "รางวัลห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำปีการศึกษา  2556" ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
Download เอกสารเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556"
 โครงการอบรม "กลยุทธ์การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบเข้มเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 2" จัดโดย  ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 25 เมษายน 2557
 ประกาศ เรื่อง "ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่น และ ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น  ประจำปีการศึกษา  2556" ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

เอกสารแบบฟอรม์การทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2557

 
21st century skills


+++++++++++++++++++++++++


  facebook ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

บทความสาระน่ารู้

                           ปลูกต้นไม้เติบโต...สมองหนูเติบใหญ่ 
                           เป็นพ่อค้า เป็นคนไข้ เป็นหมอ เป็น…

                                                                                                     อ่านบทความทั้งหมด                 

ข่าวเด่นจาก Website กระทรวงศึกษาธิการ


ไปดูต่อที่เว็บกระทรวงศึกษาธิการ

 กลุ่มงานจิตตาภิบาล
 โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556” หัวข้อ “การภาวนา และ ชีวิตจิตครูจิตตาภิบาล

 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 4 หัวข้อ “การเป็นผู้นำการจัดกิจกรรมคุณค่าพระวรสารและผู้นำนันทนาการ ”” 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ “แนวทางการอบรมจริยธรรมในโรงเรียนคาทอลิก” 

 การอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เทเรซา

 โครงการประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สัมมนาคำสอนภาคปฎิบัติ 1” 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 เรื่อง “สัมมนาคำสอน-ฝึกปฏิบัติจัดทำสื่อเพื่องานจิตตาภิบาล”  

 ไปที่หน้าหลักจิตตาภิบาล

กลุ่มงานวิชาการการชี้แจงจุดประสงค์การสอนและจุดประสงค์ออกข้อสอบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง แม่เหล็ก 

การอบรมเชิงปฏิบัติการคุณภาพการศึกษา “การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สอนหนูให้เป็นคนดี...ต้องเริ่มที่หัวใจ” 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะลึกหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย(ฉบับใหม่ 2557) "  14  มีนาคม  2557 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “รักการอ่าน เริ่มที่ปฐมวัย ยังไม่สาย” วันที่  26  มีนาคม  2557  


การอบรม “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน” วันที่  18-21 มีนาคม 2557 การนิเทศเยี่ยมเยียนหลังการอบรม เรื่อง "การบูรณาการสุขภาวะ" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

การอบรม “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน”วันที่  14 – 16 พฤศจิกายน   2556  


การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์“การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา” 27 กันยายน 2556 ณ บ้านผู้หว่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ไปที่หน้าหลักวิชาการ

 

 

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายการศึกษาฯ


การนำเสนอผลงาน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2556

 ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการจัดทำแผนงานประจำปี 2557วันที่ 12  ตุลาคม 2556  ฝ่ายการศึกษาฯ

 การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 เพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก" 7-9 ต.ค 56 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  จังหวัดเชียงราย

 การอบรมหลักสูตรจริยศึกษาสำหรับโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 5 ต.ค 56 โรงเรียนแม่พระฟาติมา

 นิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบ 3

 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนด้านสุนทรียภาพ วันที่19 กันยายน 2556 ณ บ้านผู้หว่าน

 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินครูวิทยะฐานะและครูชำนาญการ ประจำปี 2556

 การปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนของอัครสัง ฆมณฑลกรุงเทพฯ

 การประเมินผลงานครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และผู้ช่วยผู้บริหาร 

 การประเมินผลงานครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

 การประเมินผลงานครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับปฐมวัย และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 Copyright © ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2014

catholic_edba@hotmail.com