โรงเรียนของเรา

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 เอกสารเผยแพร่ ข่าวสาร ประกาศ

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของครูและบุคลากรประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นและผู้ช่วยครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มประวัติผู้ช่วยและครูดีเด่น 

ระเบียบสวัสดิการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ว่าด้วยเงินกู้จากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพครู 2%
คู่มือการปรับเลื่อนระดับเข้าสู่อัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น เริ่มใช้ปีการศึกษา 2556

บบฟอร์มการกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
เอกสารแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สมศ รอบ 4
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 16 กันยายน 2557

แบบกรอกประวัติและผลงานครูดีเด่น
แบบกรอกประวัติและผลงานผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
ตารางสอบฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการของงานในแผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะงานด้านการวัด-ประเมินผล
Download เอกสารเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556"

ระเบียบฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯว่าด้วยการบริหารโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๓
แบบฟอร์มตัวอย่างครุภัณฑ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2557


 
21st century skills


+++++++++++++++++++++++++


  facebook ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


สาระน่ารู้

                          ศูนย์อาเซียนศึกษาศาสตร๋
                           ปลูกต้นไม้เติบโต...สมองหนูเติบใหญ่ 
                           เป็นพ่อค้า เป็นคนไข้ เป็นหมอ เป็น…

                                                                                                     อ่านบทความทั้งหมด                 

บบฟอร์มการกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เอกสารแนวปฏิบัติการสอนหน้าที่พลเมือง
เอกสารแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สมศ รอบ 4
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 16 กันยายน 2557

แบบกรอกประวัติและผลงานครูดีเด่น
แบบกรอกประวัติและผลงานผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
คุณภาพข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2556

ตารางสอบฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รวมจุดประสงค์การสอนและจุดประสงค์ข้อสอบร่วมภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการของงานในแผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะงานด้านการวัด-ประเมินผล

Download เอกสารเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556"

กลุ่มงานวิชาการการอบรม “ผู้นำเพื่อการใช้แนวทางอบรมเพศศาสตรศึกษาของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย”  

การอบรม One-Day Workshop On English Teching Strategies and Learning Assessment

การอบรมการพัฒนาการคิดด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEP ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานสากล

ตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย” เขตการศึกษาที่ 4  ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “STEM EDUCATION สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21


การอบรม เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในเด็กปฐมวัย


การประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

การนิเทศกัลยาณมิตรโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557

การนิเทศห้องสมุดโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2557

 ไปที่หน้าหลักวิชาการ


 

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายการศึกษาฯปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ประจำปีการศึกษา 2557  

การนำเสนอผลงาน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2556

 ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการจัดทำแผนงานประจำปี 2557วันที่ 12  ตุลาคม 2556  ฝ่ายการศึกษาฯ

 การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 เพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก" 7-9 ต.ค 56 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  จังหวัดเชียงราย

 การอบรมหลักสูตรจริยศึกษาสำหรับโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 5 ต.ค 56 โรงเรียนแม่พระฟาติมา

 นิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบ 3

 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนด้านสุนทรียภาพ วันที่19 กันยายน 2556 ณ บ้านผู้หว่าน

 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินครูวิทยะฐานะและครูชำนาญการ ประจำปี 2556

 การปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนของอัครสัง ฆมณฑลกรุงเทพฯ

 การประเมินผลงานครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และผู้ช่วยผู้บริหาร 

 การประเมินผลงานครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

 การประเมินผลงานครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับปฐมวัย และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3  กลุ่มงานจิตตาภิบาล
 โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556” หัวข้อ “การภาวนา และ ชีวิตจิตครูจิตตาภิบาล

 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 4 หัวข้อ “การเป็นผู้นำการจัดกิจกรรมคุณค่าพระวรสารและผู้นำนันทนาการ ”” 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ “แนวทางการอบรมจริยธรรมในโรงเรียนคาทอลิก” 

 การอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เทเรซา

 โครงการประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สัมมนาคำสอนภาคปฎิบัติ 1” 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 เรื่อง “สัมมนาคำสอน-ฝึกปฏิบัติจัดทำสื่อเพื่องานจิตตาภิบาล”  

 ไปที่หน้าหลักจิตตาภิบาล

Copyright © ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2015

catholic_edba@hotmail.com