โรงเรียนของเรา

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 เอกสารเผยแพร่ ข่าวสาร ประกาศ

  
การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของครูและบุคลากรประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นและผู้ช่วยครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2557
แบบฟอร์มประวัติผู้ช่วยและครูดีเด่น ปีการศึกษา 2558 

ระเบียบสวัสดิการฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ว่าด้วยเงินกู้จากกองทุนสะสมเลี้ยงชีพครู 2%
คู่มือการปรับเลื่อนระดับเข้าสู่อัตราเงินเดือนที่สูงขึ้น เริ่มใช้ปีการศึกษา 2556

บบฟอร์มการกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
เอกสารแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สมศ รอบ 4
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 16 กันยายน 2557

แบบกรอกประวัติและผลงานครูดีเด่น
แบบกรอกประวัติและผลงานผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
ตารางสอบฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการของงานในแผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะงานด้านการวัด-ประเมินผล
"

ระเบียบฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯว่าด้วยการบริหารโรงเรียน พ.ศ.๒๕๕๓
แบบฟอร์มตัวอย่างครุภัณฑ์โรงเรียน ปีการศึกษา 2557


 
21st century skills


+++++++++++++++++++++++++


  facebook ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


สาระน่ารู้

                          ศูนย์อาเซียนศึกษาศาสตร๋
                           ปลูกต้นไม้เติบโต...สมองหนูเติบใหญ่ 
                           เป็นพ่อค้า เป็นคนไข้ เป็นหมอ เป็น…

                                                                                                     อ่านบทความทั้งหมด                 

บบฟอร์มการกรอกคะแนนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เอกสารแนวปฏิบัติการสอนหน้าที่พลเมือง
เอกสารแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สมศ รอบ 4
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 16 กันยายน 2557

แบบกรอกประวัติและผลงานครูดีเด่น
แบบกรอกประวัติและผลงานผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
คุณภาพข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2556

ตารางสอบฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รวมจุดประสงค์การสอนและจุดประสงค์ข้อสอบร่วมภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการของงานในแผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะงานด้านการวัด-ประเมินผล

Download เอกสารเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556"

กลุ่มงานวิชาการ


 มหกรรมการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ : พัฒนาคุณภาพสู่ศตวรรษใหม่ 2015 

 การประชุมครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  

 การประชุมผู้รับผิดชอบและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน  

 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 

 การประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารระดับปฐมวัย  ประจำปี 2558 

การอบรมหนังสือภาษาไทยช่วงชั้นที่ 2  ชั้นปรถมศึกษาปีที่ 4- ประถมศึกษาปีที่ 6

การอบรมหนังสือภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นปรถมศึกษาปีที่3

อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “หลากหลายเทคนิคการเล่านิทาน อ่านหนังสือให้สนุก” 

การอบรมเพศศาสตรศึกษาเบื้องต้นสำหรับครู(ทั้งโรงเรียน) วันที่  11  พฤษภาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา 
การอบรม “ผู้นำเพื่อการใช้แนวทางอบรมเพศศาสตรศึกษาของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย”วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2558  ณ   ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน   จ.นครปฐม

การอบรมหนังสือคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การอบรมหนังสือคณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเรื่อง  แสง สีและการมองเห็น  ไฟฟ้า  เสียง 

การอบรมหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา    

การอบรมการใช้หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 23-26 มีนาคม 2558 

การอบรมการใช้หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 23-28 มีนาคม 2558 

การอบรมการใช้หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 6-9 เมษายน 2558

การอบรมการใช้หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2558

การอบรมการใช้หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน  2558

การอบรมการใช้หนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 6-10 เมษายน  2558

การนิเทศการสอนเพศศึกษาในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2 /2557

การอบรม “ผู้นำเพื่อการใช้แนวทางอบรมเพศศาสตรศึกษาของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย”  

การอบรม One-Day Workshop On English Teching Strategies and Learning Assessment

การอบรมการพัฒนาการคิดด้วยกระบวนการ GPAS 5 STEP ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่มาตรฐานสากล

ตลาดนัดความรู้ครูปฐมวัย” เขตการศึกษาที่ 4  ณ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์  


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “STEM EDUCATION สู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21


การอบรม เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีในเด็กปฐมวัย


การประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

การนิเทศกัลยาณมิตรโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ แผนกปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2557

การนิเทศห้องสมุดโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2557

 ไปที่หน้าหลักวิชาการ


 

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายการศึกษาฯ


 การประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2558. ครั้งที่ 1 และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี. ผู้ช่วยผู้บริหารและครู รางวัลห้องสมุดดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และครูจิตตาภิบาลชำนาญการ1  

 ปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ประจำปีการศึกษา 2558

ปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ประจำปีการศึกษา 2557  

การนำเสนอผลงาน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2556

 ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการจัดทำแผนงานประจำปี 2557วันที่ 12  ตุลาคม 2556  ฝ่ายการศึกษาฯ

 การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 เพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก" 7-9 ต.ค 56 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  จังหวัดเชียงราย

 การอบรมหลักสูตรจริยศึกษาสำหรับโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 5 ต.ค 56 โรงเรียนแม่พระฟาติมา

 นิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบ 3

 กลุ่มงานจิตตาภิบาล
 โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556” หัวข้อ “การภาวนา และ ชีวิตจิตครูจิตตาภิบาล

 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 4 หัวข้อ “การเป็นผู้นำการจัดกิจกรรมคุณค่าพระวรสารและผู้นำนันทนาการ ”” 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ “แนวทางการอบรมจริยธรรมในโรงเรียนคาทอลิก” 

 การอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เทเรซา

 โครงการประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สัมมนาคำสอนภาคปฎิบัติ 1” 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 เรื่อง “สัมมนาคำสอน-ฝึกปฏิบัติจัดทำสื่อเพื่องานจิตตาภิบาล”  

 ไปที่หน้าหลักจิตตาภิบาล

Copyright © ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2015

catholic_edba@hotmail.com