โรงเรียนของเรา

ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 เอกสารเผยแพร่ ข่าวสาร ประกาศ  
 

จดหมายเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้บริหารโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 1


เอกสารแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2558 เพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก สมศ รอบ 4
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ วันที่ 16 กันยายน 2557

แบบกรอกประวัติและผลงานครูดีเด่น
แบบกรอกประวัติและผลงานผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น
คุณภาพข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2556

ตารางสอบฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
รวมจุดประสงค์การสอนและจุดประสงค์ข้อสอบร่วมภาคเรียนที่ 1และ 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดการของงานในแผนกวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเฉพาะงานด้านการวัด-ประเมินผล
ใบสั่งซื้อข้อสอบร่วม ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2557

Download เอกสารเรื่อง "การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2556"

 
21st century skills


+++++++++++++++++++++++++


  facebook ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

บทความสาระน่ารู้

                           ปลูกต้นไม้เติบโต...สมองหนูเติบใหญ่ 
                           เป็นพ่อค้า เป็นคนไข้ เป็นหมอ เป็น…

                                                                                                     อ่านบทความทั้งหมด                 

ข่าวเด่นจาก Website กระทรวงศึกษาธิการ


ไปดูต่อที่เว็บกระทรวงศึกษาธิการ

 กลุ่มงานจิตตาภิบาล
 โครงการ “หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556” หัวข้อ “การภาวนา และ ชีวิตจิตครูจิตตาภิบาล

 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 4 หัวข้อ “การเป็นผู้นำการจัดกิจกรรมคุณค่าพระวรสารและผู้นำนันทนาการ ”” 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 หัวข้อ “แนวทางการอบรมจริยธรรมในโรงเรียนคาทอลิก” 

 การอบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกโรงเรียนเซนต์เทเรซา

 โครงการประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “สัมมนาคำสอนภาคปฎิบัติ 1” 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรครูจิตตาภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 1 เรื่อง “สัมมนาคำสอน-ฝึกปฏิบัติจัดทำสื่อเพื่องานจิตตาภิบาล”  

 ไปที่หน้าหลักจิตตาภิบาล

กลุ่มงานวิชาการ
การศึกษาดูงาน “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
การศึกษาดูงานของครูแนะแนวในโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2   
แผนกปฐมวัยและคณะครูอนุบาล ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร 31 กรกฏาคม 2557
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การจัดกิจกรรมการสอนด้วยชุดครูระบบทางไกล ETV ปีที่ 3
  การประชุมครูแนะแนวโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2557  การประชุมครูแนะแนวโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2557
 
การประชุมผู้บริหาร ผู้ช่วยระดับปฐมวัย โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปี 2557
การชี้แจงจุดประสงค์การสอนและจุดประสงค์ออกข้อสอบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์น้อย เรื่อง แม่เหล็ก 

การอบรมเชิงปฏิบัติการคุณภาพการศึกษา “การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สอนหนูให้เป็นคนดี...ต้องเริ่มที่หัวใจ” 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะลึกหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย(ฉบับใหม่ 2557) "  14  มีนาคม  2557 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “รักการอ่าน เริ่มที่ปฐมวัย ยังไม่สาย” วันที่  26  มีนาคม  2557  


การอบรม “การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน” วันที่  18-21 มีนาคม 2557 
 ไปที่หน้าหลักวิชาการ


 

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ฝ่ายการศึกษาฯปฐมนิเทศครูใหม่ของโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ประจำปีการศึกษา 2557  

การนำเสนอผลงาน ผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่น ครูดีเด่น โรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2556

 ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการจัดทำแผนงานประจำปี 2557วันที่ 12  ตุลาคม 2556  ฝ่ายการศึกษาฯ

 การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 เพื่อการประกันคุณภาพภายในและภายนอก" 7-9 ต.ค 56 โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์  จังหวัดเชียงราย

 การอบรมหลักสูตรจริยศึกษาสำหรับโรงเรียนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 5 ต.ค 56 โรงเรียนแม่พระฟาติมา

 นิเทศเยี่ยมเยียนโรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอกรอบ 3

 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนด้านสุนทรียภาพ วันที่19 กันยายน 2556 ณ บ้านผู้หว่าน

 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินครูวิทยะฐานะและครูชำนาญการ ประจำปี 2556

 การปฐมนิเทศครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

 การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี โรงเรียนของอัครสัง ฆมณฑลกรุงเทพฯ

 การประเมินผลงานครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และผู้ช่วยผู้บริหาร 

 การประเมินผลงานครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

 การประเมินผลงานครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2555 ในระดับปฐมวัย และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 Copyright © ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2014

catholic_edba@hotmail.com