ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้อันสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร นโยบาย และโครงการของโรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการ ซึ่งได้บันทึกไว้ในหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (student center approach)

          ห้องสมุดจึงมีความสำคัญ ในการเตรียมนักเรียน ให้มีประสบการณ์ ในการใช้ห้องสมุด และ แหล่งวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ในการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ และรู้จักการอ่าน เพื่อความเพลิดเพลิน ความจรรโลงใจ พัฒนาเยาวชน วางรากฐานให้นักเรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของสังคมในปัจจุบัน

ห้องสมุดโรงเรียนตั้งอยู่ที่

ห้องสมุดมีขนาด 3 ห้องเรียน ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น 1 ของอาคารเรียน

บุคลากร

ครูบรรณารักษ์ 2 คน
ยุวบรรณารักษ์ช่วยงานห้องสมุด
นักเรียนชมรมห้องสมุด

การจัดระบบหมวดหมู่หนังสือ

ใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) หรือ D.C. ใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แบ่งออกเป็น 10หมวดใหญ่ ดังนี้


000 เบ็ดเตล็ด (Generalities)
100 ปรัชญา (Philosophy and Related Disciplines)
200 ศาสนา (Religion)
300 สังคมศาสตร์ (Social Sciences)
400 ภาษา (Languages)
500 วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ (Pure Sciences)
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์และเทคโนโลยี (Technology, Applied Sciences)
700 ศิลปะและการบันเทิง (The Arts, Fine and Decorative Arts)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
(General Geography and History and their Auxiliaries)

การสืบค้นข้อมูล

มีโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ใช้ระบบ Mas Library System
เครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเตอร์เน็ต

โครงการและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

โครงการพัฒนาคลังปัญญา
กิจกรรมยอดนักอ่าน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

งานบริการ


1. บริการให้อ่านในห้องสมุด
2. บริการยืม-คืนหนังสือ
3. บริการหนังสือจอง
4. บริการให้ยืมวารสาร – หนังสือฉบับล่วงเวลา
5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
6. บริการแนะนำการใช้ห้องสมุดแก่นักเรียน
7. บริการโสตทัศนวัสดุ
8. บริการแนะแนวการอ่าน
9. บริการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต
10. บริการการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอน
11. บริการห้องสมุดเคลื่อนที่
12. บริการจัดแสดงหนังสือใหม่
13. บริการให้ยืมสถานที่ประชุมของฝ่ายงานต่างๆ

การจัดบรรยากาศห้องสมุด

ในการจัดห้องสมุดเพื่อให้มีบรรยากาศที่ดีเหมาะต่อการค้นหานั้นทางห้องสมุดได้จัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ และจัดให้เป็นมุมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ภายในห้องสมุดได้จัดแบ่งกลุ่มทั้งหมด 11 ส่วน ดังนี้
    1. มุมพระราชนิพนธ์
    2. มุมห้องสมุดของเล่น
    3. มุมหนังสือแบบเรียน
    4. มุมหนังสืออ้างอิง
    5. มุมนวนิยาย
    6. มุมวารสาร - หนังสือพิมพ์
    7. มุมหนังสือรางวัลซีไรท์
    8. มุมคุณครู
    9. มุมรายงาน
    10. มุมจุลสารและกฤตภาค
    11. มุมเยาวชน

บุคคลที่ห้องสมุดให้บริการ

1. ครู-อาจารย์และนักเรียนปัจจุบัน
2. ศิษย์เก่าของโรงเรียน (งดการยืมหนังสือ)
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง

หนังสือและสิ่งตีพิมพ์ที่จัดให้บริการ

1. หนังสือแบบเรียน
2. หนังสือทั่วไป
3. หนังสืออ้างอิง
4. วารสารและหนังสือพิมพ์
5. จุลสารและกฤตภาค

 
ห้องสมุดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8-9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-681-3840-4, 02-681-3850-5   โทรสาร 02-681-3838, 02-681-3845  E-mail : orapanj@yahoo.com