ห้องสมุดโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
 

          ห้องสมุดโรงเรียน เป็นแหล่งการเรียนรู้อันสำคัญในการส่งเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร นโยบาย และโครงการของโรงเรียน ทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และเป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาการ ซึ่งได้บันทึกไว้ในหลายรูปแบบ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ (student center approach)

          ห้องสมุดจึงมีความสำคัญ ในการเตรียมนักเรียน ให้มีประสบการณ์ ในการใช้ห้องสมุด และ แหล่งวิทยาการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ในการใช้ทรัพยากรสารนิเทศ และรู้จักการอ่าน เพื่อความเพลิดเพลิน ความจรรโลงใจ พัฒนาเยาวชน วางรากฐานให้นักเรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของสังคมในปัจจุบัน

ที่ตั้ง

ชั้นสองของอาคารพระมารดานิจจานุเคราะห์
เปิดบริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 07.00 - 17.00 น.

           นักเรียนสามารถค้นคว้า หาความรู้ ด้านต่างๆ ได้จาก ห้องสมุด โดยทาง ห้องสมุด ได้จัดสัปดาห์ การปฐมนิเทศ เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุด หลังจาก โรงเรียน เปิดปีการศึกษา ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อแนะนำ นักเรียน ให้สามารถ ทำการค้นคว้า หาประโยชน์ จากการอ่านหนังสือ ด้วยตนเอง บริการ ที่ทางห้องสมุด จัดให้ ประกอบด้วย หนังสือแบบเรียน หนังสือ ความรู้ทั่วไป หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ วารสาร จุลสารห้องสมุดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8-9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-681-3840-4, 02-681-3850-5   โทรสาร 02-681-3838, 02-681-3845  E-mail : orapanj@yahoo.com