สาระน่ารู้
        การรู้สารสนเทศ (Information literacy)
        10 เทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ
        เทคนิคการอ่านแบบ 3S
        การบริหารจัดการห้องสมุดโรงเรียน
        มาตรฐานห้องสมุด 2549
        กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
        หนังสือเปลี่ยนชีวิต
        ท่องเที่ยวห้องสมุดด้วยภาพ
 

Login :   
  Password :
http://www.tla.or.th/home.htm
elibrary.nfe.go.th
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ที่มา : ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์. การอ่านและการส่งเสริมการอ่าน. กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2542.

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

     กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคือ การกระตุ้นด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านสนใจการอ่านจนกระทั่งมีนิสัยรักการอ่าน และได้พัฒนาการอ่านจนกระทั่งมีความสามารถในการอ่าน นำประโยชน์จาการอ่านไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการอ่านทุกประเภท (ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 2542 : 93)

กรมวิชาการ (อ้างถึงใน ฉวีวรรณ คูหาภินันทน์, 2542 : 93) ให้ความหมายว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคือ การกระทำเพื่อ
  1. เร้าใจบุคคลหรือบุคคลที่เป็นเป้าหมายให้เกิดความอยากรู้ อยากอ่านหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือที่มีคุณภาพ
  2. เพื่อแนะนำชักชวนให้เกิดความพยายามที่จะอ่านให้แตกฉาน สามารถนำความรู้จากหนังสือไปใช้ประโยชน์ เกิดความเข้าใจในเรื่องต่างๆดีขึ้น
  3. เพื่อกระตุ้น แนะนำให้อยากรู้ อยากอ่านหนังสือหลายอย่าง เปิดความคิดให้กว้าง ให้มีการอ่านต่อเนื่องจนเป็นนิสัย พัฒนาการอ่านจนถึงขั้นที่สามารถวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้
  4. เพื่อสร้างบรรยากาศที่จูงใจให้อ่าน

     ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน หมายถึงกิจกรรมต่างๆที่ห้องสมุดจัด ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอ่านอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นนิสัยรักการอ่าน เช่น การเล่านิทาน การเชิดหุ่น การแสดงละคร การแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ เป็นต้น


ลักษณะของกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ดี
  1. เร้าความสนใจ เช่น การจัดนิทรรศการที่ดึงดูความสนใจ การตอบปัญหา มีรางวัลต่างๆ การใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วย
  2. จูงใจให้อยากอ่านและกระตุ้นให้อยากอ่าน เช่น ข่าวที่กำลังเป็นที่สนใจ หรือหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ เช่น การวิจัย การเตรียมตัวสอบ การสมัครงาน เป็นต้น
  3. ไม่ใช้เวลานาน ความยากง่ายของกิจกรรมเหมาะสมกับเพศ ระดับอายุ การศึกษา
  4. เป็นกิจกรรมที่มุ่งไปสู่หนังสือ วัสดุการอ่าน โดยการนำหนังสือหรือวัสดุการอ่านมาแสดงทุกครั้ง
  5. ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน แฝงการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจากการร่วมกิจกรรมด้วย
ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

การเล่านิทาน
เล่านิทานในห้องสมุด
การแข่งขันการเล่านิทาน

การเสนอหนังสือ
การเล่าเรื่องจากหนังสือ
การแนะนำหนังสือ
การอ่านหนังสือให้ฟัง
การสนทนาเกี่ยวกับหนังสือ
การอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือ
การบรรยายเกี่ยวกับหนังสือ
การโต้วาทีเกี่ยวกับหนังสือ
การจัดทำรายชื่อทรัพยากร
สารนิเทศและการทำบรรณานิทัศน์
การจัดนิทรรศการ

การจัดทำโครงการเกี่ยวกับการอ่าน
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด
โครงการยอดนักอ่านระดับประถมศึกษา
โครงการยอดนักอ่านระดับมัธยมศึกษา
โครงการยอดนักอ่านระดับประชาชน
โครงการอ่านหนังสือให้ฟัง
โครงการแนะนำหนังสือ
โครงการหนังสือดีที่น่าอ่าน
โครงการหนังสือใหม่วันนี้
โครงการหนังสือสู่ชนบท
โครงการอ่านวรรณคดีสัญจร
โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการประกวดการเล่านิทาน
โครงการประกวดเรื่องสั้นสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อม
โครงการเขียนหนังสือสำหรับเด็ก
โครงการประกวดเล่านิทานสานสัมพันธ์ครอบครัว
โครงการอ่านนิทานภาษาอังกฤษ
โครงการมหกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านไทย
โครงการมหกรรมขับ-ร้อง-เล่า-เล่นนิทาน
โครงการเยาวชนพบนักเขียน
โครงการออกค่ายนักอ่าน
โครงการปัญหาพาสนุกจากการอ่าน
โครงการอ่านตามสาย
โครงการทอดผ้าป่าหนังสือ
โครงการพี่เล่าให้น้องฟัง
โครงการประกวดการอ่านสุนทรพจน์
โครงการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์
โครงการประกวดคำขวัญห้องสมุด

การเล่นเกมที่นำไปสู่การอ่าน
เกมจากคอมพิวเตอร์
การวาดภาพ
การเติมศัพท์
การทายปัญหา
เกมต่อคำพังเพย
เกมพับกระดาษ
เกมประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ
การค้นหาคำ

การแสดงนาฏกรรมและอื่นๆ
การแสดงละคร
การแสดงจินตลีลา
การร้องเพลง
การแสดงละครใบ้
การแสดงละครหุ่น

การประกวดเกี่ยวกับการอ่าน
การประกวดการอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง
การประกวดการอ่านบทละคร
ประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
การประกวดการอ่านข่าว
การประกวดการอ่านบทสนทนา

การแข่งขันจากการอ่าน
การแข่งขันโต้วาที
การแข่งขันตอบปัญหา
การแข่งขันเปิดพจนานุกรม
การแข่งขันตอบปัญหาจากหนังสือ

การทำกฤตภาค
การติดข่าว บทความที่น่าสนใจที่ป้ายนิเทศ
การจัดทำเป็นเล่มโดยแยกหัวเรื่อง

การจัดกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การอ่าน
การปั้น
กิจกรรมเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม
การท่องเที่ยว
การเชิดหุ่นกระบอก
กิจกรรม Walk Rally
การทดลองทางวิทยาศาสตร์
การสาน
การประกอบอาหาร
การสำรวจธรรมชาติ

ห้องสมุดฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8-9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-681-3840-4, 02-681-3850-5   โทรสาร 02-681-3838, 02-681-3845  E-mail : orapanj@yahoo.com