แบบสอบถาม

แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการ
เว็บไซต์สำหรับห้องสมุดโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพในการออกแบบเว็บไซต์สำหรับ
ห้องสมุดโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์
สำหรับห้องสมุดโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ


กรุณาทำครบทั้ง 4 ตอน เพื่อข้อมูลของท่านจะได้สมบูรณ์ และสามารถนำไปพัฒนาใช้งานต่อไป
ขอขอบพระคุณ
<< เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป >>