บาทหลวงประเสริฐ ตรรกเวศม์
ประธานกลุ่ม

                 กลุ่มงานอำนวยการ   ฝ่ายการศึกษา   อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ   โดยมีบาทหลวง
         ประเสริฐ ตรรกเวศม์ เป็นประธานกลุ่มงาน มีโครงสร้างแบ่งงานออกเป็น 4 แผนก ได้แก่
 
 • สำนักงานอำนวยการ

 • รับผิดชอบงานด้าน เลขนุการ สารบรรณ ประชาสัมพันธ์ และงานบริการ

 • แผนกบุคคล

 • รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศ ทุนการศึกษาครู-นักเรียน บริการ
  และสวัสดิการครูโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 • แผนกระบบบัญชีและการเงิน

 • ส่งเสริมและพัฒนาระบบบัญชีสถานศึกษา บริหารจัดการระบบบัญชีสถานศึกษา ฝ่ายการศึกษา และกองทุนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

 • แผนกแผนงานและงบประมาณ

 • วางแผนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ส่งเสริมพัฒนาระบบงบประมาณสถานศึกษา พัฒนาบุคลากรโรงเรียนและฝ่ายการศึกษาฯ ในการจัดทำ
  งบประมาณ กำกับและติดตามระบบการบริหารจัดการของฝ่ายการศึกษาฯ
  ให้มีประสิทธิภาพตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
เอกสารเผยแพร่
แนวปฏิบัติในการนับอายุงานต่อเนื่องของครู และบุคลากรทางการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 
แนวปฏิบัติในการนับอายุงานต่อเนื่องของครู และบุคลากรทางการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
   
แบบฟอร์มบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากรที่เลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี 2556
 
แบบฟอร์มบัญชีเงินเดือนครูและบุคลากร
  แบบฟอร์มบัญชีเงินเดือนลูกจ้าง
  รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตปริญญาทางการศึกษา
   (หลักสูตร 5 ปี)
   
เอกสารประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 
เรื่อง การจัดสรรเงินจากผลกำไรที่ได้จากการดำเนินกิจการของโรงเรียนในระบบเข้ากองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๒
   
แบบสำรวจสถิติครูนักเรียน 2557
  จดหมายสำรวจครูและนักเรียน ปี 2557
แบบสำรวจข้อมูลครูและบุคลากร 2557_1 จำนวนครูและบุคลากร
  แบบสำรวจข้อมูลครูและบุคลากร 2557_2 รายชื่อครูและผู้บริหารที่จบปริญญาโท และปริญญาเอก
  แบบสำรวจข้อมูลครูและบุคลากร 2557_3 ครูลาออก
  แบบสำรวจข้อมูลครูและบุคลากร 2557_4 รายชื่อครูประจำแยกตามกลุ่มสาระ
  แบบสำรวจข้อมูลครูและบุคลากร 2557_5 รายชื่อครูใหม่แยกตามกลุ่มสาระ
  แบบสำรวจข้อมูลครูและบุคลากร 2552_6 รายชื่อครู ลูกจ้างชั่วคราวแยกตามกลุ่มสาระ
  แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน2552_สามัญ
  แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน2552_อาชีวะศึกษา
 
แบบฟอร์มสวัสดิการเงินกองทุน 2%
แบบสัญญาจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว
 
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 
คู่มือผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู คส.02.10
  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คส.02.20
  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา คส.02.30
  แบบแสดงคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คส.02.40
  ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมทางไปรษณีย์ผ่านระบบ Pay at Post
  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552
  วิธีการยื่นต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
   
ดาวน์โหลดเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของครูและบุคลากร
 
จดหมายชี้แจงการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของครูและบุคลากร
  เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีของครูและบุคลากรประจำปีการศึกษา 2556
  แนวปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานและการพิจารณาขึ้นเงินเดือน ครูและบุคลากร
  ข้อปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากร
  บัญชีเงินเดือนฉบับปรับปรุง ปี 2556
  แบบประเมินผลการทำงานของครู
  แบบประเมินผลการทำงานของบุคลากรลูกจ้าง
   
เอกสารการโอนเงินของ สช.
 
สช. โอนเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการให้โรงเรียนเรียบร้อยแล้ว (กทม.) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  สช. โอนเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี 4 รายการให้โเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว (ต่างจังหวัด) คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  จำนวนเงินที่ สช. โอนให้แต่ละโรงเรียน (กทม.) ดาวน์โหลดรายละเอียด
  จำนวนเงินที่ สช. โอนให้แต่ละโรงเรียน (ต่างจังหวัด) ดาวน์โหลดรายละเอียด
  สรุปการจัดทำเอกสารของโรงเรียนโดยเร่งด่วน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
   
การปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี สำหรับโรงเรียนในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

      1. เอกสารของ สช. เกี่ยวกับเรียนฟรี 15 ปี
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียนฯ
  คู่มือการดำเนินการของโรงเรียนเพื่อขอรับการอุดหนุนฯ (ฉบับปรับปรุง)
   รายการปรับปรุงแก้ไขเอกสาร ในคู่มือ สำหรับโรงเรียนเอกชน ภาคผนวก ๓ หน้า ๑๙
   เอกสารอ้างอิงอยู่หน้า ๗-๑๓
  บรรยายพิเศษ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของโรงเรียนเอกชนสำหรับปีการศึกษา 2552
  ระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน และการบริหารจัดการเงินอุดหนุน PSIS
  แบบสำรวจรายชื่อครู บุคลากรโรงเรียนเอกชนที่มีสิทธิ์รับค่าครองชีพ
   
      2. เอกสารของฝ่ายการศึกษาฯ
  สิ่งที่โรงเรียนต้องทำสำหรับโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ
  ตัวอย่าง : วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน(อำนวยการเดิม)
  ตัวอย่าง : วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
  ตัวอย่าง : แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ
  ตัวอย่าง : (บันทึกข้อความ) การคัดเลือกหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
  ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
  ตัวอย่าง : รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน(อำนวยการเดิม)
  ตัวอย่างร่าง :รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
  ตัวอย่างร่าง :พิมพ์บันทึกข้อความหนังสือเวียนแจ้งการรับรองรายงานการประชุมและมติที่ประชุม
  ตัวอย่าง : ประกาศที่โรงเรียนต้องติดให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับเรียนฟรี 15 ปี
  ตัวอย่าง : รายการหนังสือที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนเลือกเสนอกรรมการร่วม 4 ฝ่าย พิจารณาอนุมัติ
   
      3. หนังสือเรียนที่กระทรวงอนุญาตให้เลือกใช้
  แนวทางการเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ สำหรับเด็กปฐมวัย
  รายชื่อหนังสือและราคาหนังสือปฐมวัย ที่กระทรวงอนุญาตให้ใช้
  การกำหนดสื่อการเรียนรู้ สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  การกำหนดสื่อการเรียนรู้ สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
  ราคาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ (องค์การค้าคุรุสภา)
  รายชื่อโรงพิมพ์ และเบอร์โทรในการจัดซื้อหนังสือ
   
 
แบบสัญญาจัางลูกจ้างชั่วคราว
   
แบบสัญญาจัางครูอัตราจ้างชั่วคราว
  กรณีเกษียณอายุจ้างต่อได้ไม่เกิน 2 ปี โรงเรียนของฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

Activity


 การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบัญชีวัด
 

 

 

 
หน้าหลัก   |   เกี่ยวกับฝ่ายการศึกษา   |   สื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้   |   ลิงค์สาระน่ารู้   |   ติดต่อกลุ่มงาน         
 
ฝ่ายการศึกษา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
122/8-9 อาคารแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-681-3840-4, 02-681-3850-5   โทรสาร 02-681-3838, 02-681-3845  E-mail : catholic_edba@hotmail.com

หน้าหลัก หน้าหลัก ติดต่อฝ่ายการศึกษาฯ